PRZEDŁUŻONY - Konkurs na stanowisko elektryka - do 07.08.2020.

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 1. Instytucja ogłaszająca konkurs:
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 1. Stanowisko oraz warunki zatrudnienia:
 • nazwa stanowiska – elektryk
 • wymiar etatu – pełny etat
 • warunki zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • miejsce pracy – Dział Utrzymania Ruchu
 1. Data ogłoszenia konkursu:
  10.06.2020 r.
 1. Przewidywany termin zatrudnienia:
  01.09.2020 r.
 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • Nadzór i kontrola pracy stacji transformatorowych 15/0,4kV
 • Wykonywanie czynności łączeniowych stosownie do instrukcji obsługi i poleceń przełożonych
 • Wykonywanie odczytów liczników energii elektrycznej
 • Utrzymywanie w sprawności, konserwacja, naprawa urządzeń stacji elektroenergetycznych, złącz rozdzielczych, rozdzielni wewnątrz zlokalizowanych w budynkach
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych, oświetlenia, podłączenia maszyn, urządzeń oraz instalacji niskoprądowych
 • Montaż tymczasowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby różnych wydarzeń  organizowanych na terenie Uczelni
 • Montaż i wyposażenie tablic elektrycznych
 • Wykonanie instalacji niskoprądowych sieci komputerowych, systemów zabezpieczeń oraz bezpieczeństwa
 • Usuwanie awarii powstałe w instalacjach nisko i wysoko prądowych
 • Pełnienie dyżurów domowych w terminach określonych w harmonogramie
 • Pełnienie dyżurów na zmiany w dniach wolnych od pracy
 • Praca w systemie dwuzmianowym
 • Inne prace zlecone przez przełożonych
 1. Wymagania stawiane kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji:
  • Wykształcenie o kierunku elektrycznym, elektrotechnicznym.
  • Ważne uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1 kV oraz uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych (aparatura kontrolno pomiarowa).
  • Znajomość z zakresu sieci niskoprądowych (telefoniczne, SSWiN , SKD, CCTV, SSP, AKPiA) i wysokoprądowych
  • Dobra organizacja pracy, sumienność, dyspozycyjność
  • Mile widziane doświadczenie w zakresie technologii wideo, nagłośnienia oraz oświetlenia na potrzeby obsługi sal wykładowych
  • Staż pracy min. 5 lata.
 2. Wykaz wymaganych dokumentów (na etapie zgłoszenia − w formie elektronicznej):
  • podanie o pracę skierowane do JM Rektora PRz,
  • CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z danymi kontaktowymi),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, szkolenia, kursy, egzaminy, certyfikaty (oryginały do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Politechnikę Rzeszowską danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,s.1).
 1. Dodatkowe informacje:
  • w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu,
  • zatrudnienie poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Politechniki (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 1. Termin składania dokumentów:
  do 07.08.2020 r. – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Sposób składania ofert:
  Oferty zatytułowane "Konkurs na stanowisko - elektryk” należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: m.grabarz@prz.edu.pl.
 1. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:
  21.08.2020 r.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2020-06-10
Data publikacji: 2020-06-10 14:27:11
Data modyfikacji: 2020-07-16 11:43:25
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Tadeusz Markowski
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 1735
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję