Konkurs na stanowisko referenta ds. technicznych - do 10.02.2020.

Wersja archiwalna z dnia 28-01-2020 09:58:28
Przejdź do aktualnej wersji strony

 1. Instytucja ogłaszająca konkurs:
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 2. Stanowisko oraz warunki zatrudnienia:
  • nazwa stanowiska – referent ds. technicznych
  • wymiar etatu – pełny
  • warunki zatrudnienia – umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika
  • miejsce pracy – Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12

 3. Data ogłoszenia konkursu:
  28.01.2020 r.

 4. Przewidywany termin zatrudnienia:
  17.02.2020 r.

 5. Zakres (ogólny) zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  • Realizacja prac biurowych związanych z bieżącym administrowaniem Katedry
  • Analiza ewidencji finansów, materiałów i sprzętu będącego na stanie Katedry,
  • Obsługa programów komputerowych związanych z zamówieniami i bieżąca obsługa Katedry
  • Udział w tematach badawczych realizowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej, obejmujący czynności: rejestrowanie faktur, przygotowanie wniosków o zamówienia publiczne, przygotowanie delegacji na konferencje,
  • Obsługa sprzętu wizualnego wykorzystywanego na zajęciach dydaktycznych
  • Archiwizacja dokumentacji Katedry,
  • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Katedry
  • Prowadzenie korespondencji
  • Obsługa spraw dydaktyki w ramach realizacji zakupów i zamówień
  • Wykonywanie innych poleceń Kierownika Zakładu i Dziekana

 6. Wymagania stawiane kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji:
  • Obywatelstwo Polskie
  • Staż pracy – min 2 lata (lub po studiach)
  • Wykształcenie wyższe : administracyjne, techniczne, ekonomiczne,
  • Dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania komputerowego,
  • Bardzo dobrej organizacji pracy, sumienności
  • Mile widziana znajomość jęz. angielskiego

 7. Wykaz wymaganych dokumentów (na etapie zgłoszenia − w formie elektronicznej):
  • podanie o pracę skierowane do JM Rektora PRz,
  • CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z danymi kontaktowymi),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, szkolenia, kursy, egzaminy, certyfikaty (oryginały do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Politechnikę Rzeszowską danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,s.1).

 8. Dodatkowe informacje:
  • w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu,
  • zatrudnienie poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Politechniki (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 9. Termin składania dokumentów:
  do 10.02.2020 r. – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 10. Sposób składania ofert:
  Oferty zatytułowane „Konkurs na stanowisko referenta ds. technicznych” należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: l.chrobot@prz.edu.pl

 11. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
  13.02.2020 r.

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Pliki do pobrania

Data wytworzenia informacji: 2020-01-28
Data publikacji: 2020-01-28 09:58:28
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Tadeusz Markowski
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 2119
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 28-01-2020 09:58:28
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję