PRZEDŁUŻONY - Konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. BHP - do 14.12.2018.

Wersja archiwalna z dnia 07-11-2018 08:40:59
Przejdź do aktualnej wersji strony

 1. Instytucja ogłaszająca konkurs:
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 2. Stanowisko oraz warunki zatrudnienia:
  • nazwa stanowiska – starszy specjalista BHP
  • wymiar etatu – pełny
  • warunki zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
  • miejsce pracy – Rzeszów, ul. Akademicka 2

 3. Data ogłoszenia konkursu:
  07.11.2018 r.

 4. Przewidywany termin zatrudnienia:
  01.02.2019 r.

 5. Zakres (ogólny) zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelni,
  • inicjowanie i wdrażanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • tworzenie standardów bhp z uwzględnieniem rozwiązań techniczno–organizacyjnych,
  • monitorowanie i prewencja zagrożeń zawodowych,
  • współpracę z jednostkami wewnętrznym i zewnętrznymi w obszarze bhp,
  • udział w Komisji BHP oraz Komisjach ds. oceny ryzyka zawodowego,
  • aktualizację wewnętrznych przepisów, instrukcji, procedur związanych z bhp,
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz organizacja szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników,
  • prowadzenie stosownej dokumentacji, sporządzanie zestawień, raportów i analiz,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. ).

 6. Wymagania stawiane kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji:
  • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wykształcenie wyższe techniczne oraz studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w służbach bhp;
  • praktyczna znajomości przepisów prawnych w zakresie bhp oraz umiejętności ich stosowania w praktyce;
  • umiejętność posługiwania się komputerem, znajomości pakietu MS Office,
  • wysokie umiejętności komunikacyjne oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 7. Wykaz wymaganych dokumentów (na etapie zgłoszenia − w formie elektronicznej):
  • podanie o pracę skierowane do JM Rektora PRz,
  • CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z danymi kontaktowymi),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, szkolenia, kursy, egzaminy, certyfikaty (oryginały do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Politechnikę Rzeszowską danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s.1).

 8. Dodatkowe informacje:
  • w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu,
  • zatrudnienie poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Politechniki (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 9. Termin składania dokumentów:
  do 30.11.2018 r. – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 10. Sposób składania ofert:
  Oferty zatytułowane „Konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. BHP” należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: jkubisz@prz.edu.pl

 11. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
  do 31.12.2018 r.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2018-11-07
Data publikacji: 2018-11-07 08:38:04
Data modyfikacji: 2018-11-07 08:40:59
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Tadeusz Markowski
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 3132
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 07-11-2018 08:40:59
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję