Wynik - Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Centrum Języków Obcych - 28.09.2021do

Wersja archiwalna z dnia 30-08-2021 20:22:37
Przejdź do aktualnej wersji strony

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Centrum Języków Obcych
 2. MIASTO: Stalowa Wola
 3. STANOWISKO: lektor języka angielskiego (1 stanowisko)
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: dziedzina nauk humanistycznych
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 30.08.2021
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2021
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 29.09.2021
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.10.2021
 10. RODZAJ UMOWY: na czas określony (Na czas nieokreślony / Na czas określony / Do uzgodnienia / Inny)
 11. WYMIAR ETATU: pełny etat (Pełny etat / Niepełny etat / Do negocjacji / Inny)

12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/studium-jezykow-obcych13. SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, lektor14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): ………………………………………………………

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.
  (t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.);
 • mieć ukończone studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej;
 • wykazywać się znajomością metodyki nauczania języka angielskiego, w tym umiejętnością przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy, itp.,
 • wykazywać się umiejętnością prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz dla celów akademickich,
 • udokumentować podnoszenie kwalifikacji nauczyciela akademickiego przydatnych do pracy w CJO PRz;
 • wykazywać dyspozycyjność w soboty i niedziele celem prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych;
 • posiadać doświadczenie w tłumaczeniach branżowych ustnych i pisemnych;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w akcjach promowania języków obcych wśród studentów oraz poza środowiskiem akademickim;
 • OPCJONALNIE: poziom …………………………… (Podstawowy / Dobry / Doskonały / Język ojczysty) OBOWIĄZKOWE, JEŚLI WYPEŁNIONO POLE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 28.09.2021 w Centrum Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej, Podkarpacka 1, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.


Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION

 

 1. INSTITUTION: The Rzeszow University of Technology – Department of Foreign Languages
 2. CITY: Stalowa Wola
 3. POSITION: English language instructor (1 post)
 4. FIELD: Humanities
 5. DISCIPLINE: Linguistics
 6. DATE OF ANNOUNCEMENT: 30.08.2021
 7. DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS: 28.09.2021
 8. DATE OF COMPETITION CONCLUSION: 29.09.2021
 9. EXPECTED DATE OF EMPLOYMENT: 01.10.2021
  10. TYPE OF CONTRACT: Temporary (Permanent / Temporary / To be defined / Other)
  11. JOB STATUS: Full-time     (Full-time / Part-time / Negotiable / Other)
  12. WEBSITE:  : https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/studium-jezykow-obcych
 10. KEYWORDS: English, language instructor
 11. DESCRIPTION (field, expectations, comments): ……………………………………………..

Candidates for the above position should meet the following requirements:

 • fulfill requirements as described in the regulation dated 20th of July 2018 Higher Education and Science (Regulations from 2021, position 478 with changes) and Rzeszow University of Technology Statute dated 27th of June 2019 (i.e. Regulation dated 29th of April 2021);
 • hold an MA degree in English Philology or Applied Linguistics;
 • demonstrate knowledge of English language teaching methodology, including the ability to prepare teaching documents such as tests, examinations, didactic programmes, etc.;
 • demonstrate the ability to teach general English as well as English for specific purposes;
 • document enhancement of qualifications relevant to work as a teacher of English;
 • be available on Saturdays and Sundays to hold classes for part-time students;
 • have experience in professional interpreting and translation;
 • have proven experience in promoting foreign languages within and outside the academic community;
 • OPTIONAL: language knowledge ……………, level …………………. (Basic / Good / Excellent / Mother Tongue) REQUIRED IF THE LANGUAGE KNOWLEGE IS FILLED

 

Required documents:

 • an application addressed to the Rector of the Rzeszow University of Technology,
 • CV, personal questionnaire,
 • a copy of documents confirming the title,
 • a written statement from the candidate that Rzeszow University of Technology will be his/her first (main) place of work in the case when he/she wins the competition for the position,
 • statement of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the needs necessary to carry out the recruitment process in accordance with Article 6, Section 1 (a) of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Official Journal of the EU, L 119, 2016, p. 1).

 

 

Place of submitting documents:

The documents should be submitted at The Department of Foreign Languages, The Rzeszow University of Technology, Podkarpacka 1, 35-959 Rzeszow until 28.09.2021.

The Rzeszow University of Technology reserves the right to close the contest without appointing a candidate. 

 

 

Candidates will be notified in writing of the outcome of the contest.

Positive recommendation of the jury is the basis for initiating the procedure leading to employment in the Rzeszow University of Technology in accordance with the procedure set out in the Statute of the RUT. The final decision on employment is made by Rector.

 

 

 

 

Information Clause:

In accordance with Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU, L 119, 2016, p. 1) hereinafter referred to as the regulation, we inform as follows:

 1. The administrator of your personal data is Ignacy Łukasiewicz University of Technology in Rzeszów seated at Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, tel. +48 17 865 1100, email address: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Contact details of the Data Protection Officer (DPO): tel. +48 17 865 1775, email address: iod@prz.edu.pl.
 3. Your personal data shall be processed solely for the purpose of conducting the recruitment process for an employee post at the Rzeszow University of Technology. All data that is mandatory (and stipulated by the Labour Code on 26 June 1974 – Journal of Laws of 2018, item 917) shall be processed in accordance with Article 6, Section 1, letter b[1] of the regulation and other data provided by you shall be processed in accordance with Article 6, Section 1, letter a[2] of the regulation.
 4. The provision of personal data is mandatory for all that is required by labour law regulations whereas data provisions beyond this scope are optional and do not affect the recruitment process.
 5. Your personal data shall not be disclosed to third parties, except as provided for by law, nor will it be provided to a recipient in a third country or an international organization.
 6. Your personal data shall be stored during the recruitment period, after which, if the employment contract is not concluded, the paper documents shall be sent back to the address provided in the documents, and the electronic data shall be permanently deleted to prevent your data recovery.
 7. You have the right to request the access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability.
 8. You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, without affecting the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal.
 9. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you consider that the processing of personal data relating to you infringes the regulation.
 10. You have the right not to be subject to a decision based on automated processing, including profiling.

[1] Art.6, Section 1, letter b of the regulation: processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.

[2] Art.6, Section 1, letter a of the regulation: the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes.

Data wytworzenia informacji: 2021-08-30
Data publikacji: 2021-08-30 20:20:06
Data modyfikacji: 2021-08-30 20:22:37
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Katarzyna Kania
Statystyki: 312
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 30-08-2021 20:22:37
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję