Wynik - Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Konserwacji Zabytków

Informacja o wyniku konkursu


INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Konserwacji Zabytków

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: architektura i urbanistyka

DATA ROZPOCZĘCIA: 17 maja 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 czerwca 2021 r. do godz. 14:00

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 sierpnia 2021 r.

RODZAJ UMOWY: na czas nieokreślony

WYMIAR ETATU: pełny etat

LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa--inzynierii-srodowiska-i-architektury

SŁOWA KLUCZOWE: architektura i urbanistyka, konserwacja zabytków, dziedzictwo kulturowe, zarządzanie dziedzictwem

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

W dotychczasowym dorobku naukowym powinna być uwzględniona problematyka z zakresu ochrony i konserwacji zabytków. Należy wykazać swój dorobek naukowy wymieniając dotychczasowe publikacje oraz osiągnięcia zawodowe.

Doświadczenie w prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych z przedmiotów o tematyce związanej z konserwacją zabytków i ochroną dziedzictwa kulturowego na kierunku architektura.

 

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze Konserwacji Zabytków powinni:

 • posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka;
 • posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, ukończone na uczelni technicznej;
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. z późn. zm. (t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.);
 • posiadać min. 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów oraz ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych z przedmiotów o tematyce związanej z konserwacją zabytków i ochroną dziedzictwa kulturowego na kierunku architektura;
 • wykazywać się praktyką zawodową;
 • wykazywać się dorobkiem naukowym z zakresu konserwacji zabytków, przedłożyć udokumentowany wykaz prac i spis publikacji;
 • wykazywać się dobrą znajomością pakietu Microsoft Office oraz oprogramowania z zakresu CAD, ze szczególnym uwzględnieniem programów AutoCAD i ArchiCAD, posiadać umiejętności obsługi programów graficznych (np. Photoshop, Corel);
 • wykazywać się dorobkiem projektowym i naukowym;
 • mile widziane doświadczenie związane z projektami lub usługami badawczymi;
 • wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie języka ojczystego;
 • wykazywać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej;
 • CV, kwestionariusz osobowy;
 • odpisy (kopie) dyplomów;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 14:00, w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów (pok. P-134).

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

[1]Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2]Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2021-05-18
Data publikacji: 2021-05-18 15:09:48
Data modyfikacji: 2021-10-06 12:51:35
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
Lech Lichołai
Opublikowane przez: Urszula Urjasz-Tryba
Statystyki: 357
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję