Wynik - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Wersja archiwalna z dnia 07-07-2021 13:34:44
Przejdź do aktualnej wersji strony

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport
 6. DATA ROZPOCZĘCIA: 7 lipca 2021 r.
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8 września 2021 r. do godz. 14:00
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 22 września 2021 r.
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 października 2021 r.
 10. RODZAJ UMOWY: na czas określony
 11. WYMIAR ETATU: pełny etat
 12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa--inzynierii-srodowiska-i-architektury
 13. SŁOWA KLUCZOWE: geometria inżynierska, grafika inżynierska, wspomaganie komputerowe w projektowaniu form i konstrukcji budynków
 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): prowadzenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych z przedmiotów przypisanych do Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej oraz badań naukowych w zakresie kształtowania form obiektów budowlanych i ich konstrukcji.

 

Kandydaci na stanowisko asystenta w Zakładzie Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej powinni:

 • posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo lub inżynieria lądowa i transport,
 • posiadać końcową ocenę na dyplomie minimum 4,5
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.),
 • wykazać się dobrą znajomością programów komputerowych wykorzystywanych w kształtowaniu form i konstrukcji budynków oraz programów wykorzystywanych w opracowaniu dokumentacji projektowej, jak również przejawiać zainteresowanie nowoczesnymi technologiami cyfrowymi;
 • wykazywać zainteresowanie i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej samodzielnej i w zespole, udziału w ewentualnych badaniach laboratoryjnych oraz współpracy w opracowywaniu wyników badań;
 • wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie języka ojczystego;
 • wykazywać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej;
 • CV, kwestionariusz osobowy;
 • odpisy (kopie) dyplomów;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do dnia 8 września 2021 r. do godz. 14:00, w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów (pok. P-134).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat powinien przedstawić do wglądu prace:

inżynierską i magisterską oraz oceny z matematyki, geometrii i grafiki inżynierskiej oraz konstrukcyjnych przedmiotów kierunkowych uzyskane w czasie studiów.

Istotną  kwestią, która będzie brana pod uwagę przy ocenie predyspozycji Kandydata będą jego umiejętności w zakresie:

 • przestrzennej wyobraźni koniecznej w kształtowaniu form budynków i ich konstrukcji,
 • wykorzystywania programów komputerowych do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji.

 

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

[1]Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2]Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2021-07-06
Data publikacji: 2021-07-06 10:25:49
Data modyfikacji: 2021-07-07 13:34:44
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
Lech Lichołai
Opublikowane przez: Urszula Urjasz-Tryba
Statystyki: 326
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 07-07-2021 13:34:44
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję