Wynik - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Wersja archiwalna z dnia 04-02-2021 13:07:28
Przejdź do aktualnej wersji strony

INSTYTUCJA:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i  Architektury

MIASTO:
Rzeszów

STANOWISKO:
asystent w Zakładzie Ciepłownictwa i Klimatyzacji (grupa badawczo-dydaktyczna)

DZIEDZINA NAUKOWA:
nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU:
28 stycznia 2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
16 marca 2021 r. do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
26 marca 2021 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:
1 kwietnia 2021 r.

RODZAJ UMOWY:
na czas określony

WYMIAR ETATU:
pełny etat

LINK DO STRONY:
https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa--inzynierii-srodowiska-i-architektury/konkurs-na-stanoiwsko-asystent-zcik


SŁOWA KLUCZOWE:
inżynieria środowiska, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, pompy ciepła, odnawialne źródła energii, ochrona atmosfery

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne,
 • posiadać średnią ocen z toku studiów magisterskich - minimum 4,0 oraz końcową ocenę na dyplomie minimum 4,0,
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.,
 • wykazywać się znajomością programów komputerowych (CAD, pakiet Office),
 • wykazywać zainteresowanie pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną, z zakresu inżynierii środowiska,
 • znajomość języka polskiego: poziom języka ojczystego,
 • znajomość języka angielskiego: poziom dobry,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2 (bud. P), pok. P-134, 35-959 Rzeszów, do dnia 16 marca 2021 r. do godz. 14:00.

W dniu 19 marca 2021, od godz. 900 odbędą się rozmowy z kandydatami. Na rozmowę należy przynieść pracę magisterską.

 

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie drogą e-mailową o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2021-01-28
Data publikacji: 2021-01-28 13:25:32
Data modyfikacji: 2021-02-04 13:07:28
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
Lech Lichołai
Opublikowane przez: Urszula Urjasz-Tryba
Statystyki: 673
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 04-02-2021 13:07:28
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję