WYNIK - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ciepłownictwa i Klimatyzacji - do 28.11.2018.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU


INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: asystent w Zakładzie Ciepłownictwa i Klimatyzacji

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DATA ROZPOCZĘCIA: 30 października 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 listopada 2018 r. do godz. 14:00

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 grudnia 2018 r.

RODZAJ UMOWY: na czas określony (do uzgodnienia)

WYMIAR ETATU: pełny

LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa--inzynierii-srodowiska-i-architektury
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria środowiska, OZE  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Od kandydata oczekuje się znajomości tematyki inżynierii środowiska, a w szczególności zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami ciepła pochodzącymi ze słońca oraz tematyki powiązanej z instalacji fotowoltaicznymi. Kandydat powinien wykazywać dobre predyspozycje do pracy w zespole oraz wykazywać kreatywność w rozwiązywaniu problemów naukowych, być zaangażowany w zakresie wykonywanej pracy, a ponadto charakteryzować się dużymi kompetencjami społecznymi, komunikatywnością i systematycznością. Powinien posiadać wykształcenie w kierunku energetycznym lub elektrycznym ze znajomością zagadnień pozyskiwania i magazynowania energii słonecznej oraz jej transformacji.

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska lub energetyka;
 • posiadać średnią ocen z toku studiów – co najmniej 4,0;
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz Statutem PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm. (t. j. z dnia 12 lipca 2017 roku);
 • wykazywać się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa i klimatyzacji oraz innowacji w tym zakresie;
 • odznaczać się zainteresowaniem pracą naukowo-badawczą w obszarze badań prowadzonych w Zakładzie,
 • znajomość języka polskiego: poziom języka ojczystego,
 • znajomość języka angielskiego: poziom dobry.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a2 rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

------------------------

1 Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 28 listopada 2018 r. do godz. 14:00 w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2 (pok. P-134), 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie drogą mailową o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Data wytworzenia informacji: 2018-10-30
Data publikacji: 2018-10-30 13:26:25
Data modyfikacji: 2018-12-17 14:54:01
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Urszula Urjasz-Tryba
Statystyki: 1133
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję