Konkurs na asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 03.08.2022 r.
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.09.2022 r.
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 06.09.2022 r.
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.10.2022 r.
 10. RODZAJ UMOWY: Na czas określony
 11. WYMIAR ETATU: Pełny etat
 12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budowy-maszyn-i-lotnictwa
 13. SŁOWA KLUCZOWE: symulacje CFD, systemy pomiarowe, DasyLab, napędy lotnicze,
 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka lub pokrewne,
 • posiadać średnią ocen z toku studiów magisterskich - minimum 4,0 oraz końcową ocenę na dyplomie minimum 4,0,
 • posiadać doświadczenie w pracy ze studentami potwierdzone prowadzeniem zajęć dydaktycznych w uczelni technicznej,
 • wykazywać się doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych w obszarze dyscyplin technicznych,
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.);
 • wykazywać się znajomością inżynierskich programów komputerowych ( CAD, pakiet Office, Inventor, AnsysFluent),
 • wykazywać zainteresowanie pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną z zakresu lotnictwa, potwierdzone odpowiednim doświadczeniem i publikacjami,
 • wykazywać się znajomością języka polskiego na poziome języka ojczystego,
 • wykazywać się znajomością co najmniej dwóch języków obcych, nowożytnych na poziomie co najmniej dobrym (preferowane języki: angielski i niemiecki),
 • mieć ukończone studia doktoranckie na uczelni technicznej,
 • posiadać publikacje naukowe w obszarze dyscypliny inżynieria mechaniczna,
 • dodatkowym atutem będzie zaawansowany etap realizacji pracy doktorskiej,

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, ul. Aleja Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów do dnia 2 września 2022 r. do godziny 14:00.                       

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.


Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2022-08-03
Data publikacji: 2022-08-03 18:10:40
Data modyfikacji: 2022-10-04 10:25:09
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
Adam Marciniec
Opublikowane przez: Ewelina Świtalska-Kufel
Statystyki: 235
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję