WYNIK - Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przeróbki Plastycznej - do 29.11.2020.

Wersja archiwalna z dnia 22-12-2020 09:10:59
Przejdź do aktualnej wersji strony

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przeróbki Plastycznej

Informacja o wynikach konkursu


INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza –Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: adiunkt w Katedrze Przeróbki Plastycznej

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa,

DATA OGŁOSZENIA: 29.10.2020r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.11.2020r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:01.12.2020r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30.11.2020r.

RODZAJ UMOWY: na czas nieokreślony

WYMIAR ETATU: pełny etat

LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budowy-maszyn-i-lotnictwa

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna,  inżynieria materiałowa, , procesy łączenia materiałów w stanie stałym i innych procesów z udziałem odkształcenia plastycznego metali, badania właściwości mechanicznych i strukturalnych materiałów metalicznych

OPIS ( tematyka, oczekiwania, uwagi):

 • Badania naukowe dotyczące procesów łączenia materiałów w stanie stałym i innych procesów z udziałem odkształcenia plastycznego metali      
 • Modelowanie procesów przeróbki plastycznej, analiza tarcia w procesach przeróbki plastycznej
 • Teoretycznych podstawy z zakresu  inżynierii mechanicznej w szczególności przeróbki plastycznej  w tym  projektowanie i wytwarzanie narzędzi do tych procesów oraz inżynierii materiałowej
 • Czynny udział w badaniach naukowych dotyczących projektowania i wytwarzania złączy wykonywanych przy zastosowaniu technologii zgrzewania tarciowego z przemieszaniem oraz w badaniach innych procesów plastycznego kształtowania wyrobów i narzędzi używanych w procesach przeróbki plastycznej,
 • Współpraca z przemysłem i instytucjami naukowymi.

Kandydaci na wymienione stanowisko  powinni:

 • posiadać tytuł naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.,
 • posiadać umiejętności obsługi, sterowania i  programowania  maszyn i urządzeń badawczych  w Katedrze Przeróbki Plastycznej takich jak: - maszyny wytrzymałościowe, prasy, urządzenia do przygotowywania próbek do badań metalograficznych, umiejętność obsługi i programowania maszyn technologicznych takich jak: frezarka i tokarka sterowane numerycznie, elektro-drążarka, szlifierka,  - biegła znajomość oprogramowania CAx, - umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową (np. mikroskopy metalograficzne, skanery 3D ) - umiejętność projektowania i wykonywania specjalistycznego oprzyrządowania do procesów z udziałem odkształcenia plastycznego, w tym zgrzewania tarciowego z przemieszaniem,
 • posiadać umiejętności planowania i realizacji badań naukowych  w zespole,
 • wykazywać się wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej oraz nauki o materiałach, w tym zaawansowanych materiałów na narzędzia stosowane w procesach przeróbki plastycznej  i procesów pokrewnych,
 • posiadać dorobek naukowy obejmujący prace publikowane w czasopismach krajowych
  i zagranicznych, z zakresu profilu badań naukowych Katedry Przeróbki Plastycznej
 • wykazywać się zdolnością do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych i doświadczeniem w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie  technik wytwarzania, w tym przeróbki plastycznej metali  oraz projektowania i kształtowania narzędzi do różnych procesów przeróbki plastycznej, komputerowego wspomagania projektowania półfabrykatów,  
 • wykazać  się znajomością języka angielskiego na poziomie doskonałym  ( (Podstawowy / Dobry / Doskonały / Język ojczysty )
 • przestrzegać ogólnie przyjęte normy etyczne.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • informacje o osiągnięciach naukowych,
 • lista publikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

Dokumenty należy złożyć do dnia 29.11.2020 roku, w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

[1]Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2]Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2020-10-29
Data publikacji: 2020-10-29 12:34:28
Data modyfikacji: 2020-12-22 09:10:59
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Ewelina Świtalska-Kufel
Statystyki: 571
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 22-12-2020 09:10:59
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję