WYNIK - Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Konstrukcji Maszyn - do 03.02.2020

Wersja archiwalna z dnia 06-03-2020 14:50:28
Przejdź do aktualnej wersji strony

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Konstrukcji Maszyn - do 03.02.2020

Informacja o wynikach konkursu/fcp/cGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0REQ35BG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/code_xBkAfJw1XLnclQg52DQdETUQe/wyniki_konkursu_mk-2020_asystent.doc

 


1.INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza –Wydział Budowy
Maszyn i Lotnictwa

 1. MIASTO: Rzeszów
 2. STANOWISKO: Asystent, Katedra Konstrukcji Maszyn
 3. DZIEDZINA NAUKOWA: Nauki inżynieryjno-techniczne
 4. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
 5. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU:03.01.2020 r.
 6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.02.2020 r.
 7. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 07.02.2020 r.
 8. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:15.02.2020 r.
 9. RODZAJ UMOWY: Na czas określony
 10. WYMIAR ETATU: Pełny etat

12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budowy-maszyn-i-lotnictwa
13. SŁOWA KLUCZOWE: szybkie prototypowanie, techniki addytywne, inżynieria odwrotna, mechanika, projektowanie, wtryskiwanie 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): poniżej

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać stopień naukowy magistra – absolwenta kierunku mechatronika, mechanika i budowa maszyn,;
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.;
 • posiadać dorobek naukowy związany z szybkim prototypowaniem, badaniem materiałów modelowych RP, obróbką danych numerycznych CAD/STL/RP, aparaturą RP, przemysłowym wykorzystaniem technik przyrostowych,
 • brać czynny udział w badaniach naukowych dotyczących technik RP/RT/RE,
 • wykazywać się znajomością metodyki badawczej w zakresie RP i umiejętnością aplikacji metod szybkiego prototypowania w procesach przemysłowych,
 • posiadać rozległą wiedzę w obszarze szybkiego prototypowania, narzędzi programowych CAD/STL/RP, aparatury wytwórczej RP, materiałów modelowych RP, możliwości łączenia technik RP z innymi metodami, w tym VC czy CNC - opracowania tzw. technik hybrydowych,
 • posiadać doświadczenie w pracy naukowo-badawczej,
 • posiadać doświadczenie w opracowaniu procesu wtrysku tworzyw sztucznych,
 • posiać znajomość i doświadczenie w obszarze inżynierii odwrotnej – pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych 3D w procesie skanowania obiektu fizycznego,
 • przestrzegać ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

 


 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.


Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1]Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2]Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2020-01-03
Data publikacji: 2020-01-03 12:13:24
Data modyfikacji: 2020-03-06 14:50:28
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
Aleksander Mazurkow
Opublikowane przez: Ewelina Świtalska-Kufel
Statystyki: 885
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 06-03-2020 14:50:28
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję