WYNIK - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Informatyki - 2 etaty - do 06.09.2019.

Wersja archiwalna z dnia 18-07-2019 08:14:56
Przejdź do aktualnej wersji strony

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: asystent  Zakład Informatyki  - 2 etaty

DZIEDZINA NAUKOWA:  Nauki techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria mechaniczna

DATA ROZPOCZĘCIA: 18 lipca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6 września 2019 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: od 1.10.2019 r.

RODZAJ UMOWY: Na czas nieokreślony

WYMIAR ETATU: Pełny etat

LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budowy-maszyn-i-lotnictwa
SŁOWA KLUCZOWE: systemy informacyjne zarządzania, biznes elektroniczny, eksploracja i analiza danych, zarządzanie projektami informatycznymi, projektowanie informatycznych systemów zarządzania, modelowanie procesów biznesowych, eksploracja i analiza danych, przemysł 4.0.

OPIS: Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych przez Zakład Informatyki, w tym m.in. w zakresie systemów informacyjnych zarządzania, biznesu elektronicznego, zarządzania projektami informatycznymi, modelowania procesów biznesowych, eksploracji i analizy danych. Oczekiwane jest pełne zaangażowanie w realizowane przez Zakład prace naukowe w obszarze szeroko rozumianej Nauki o danych (Data Science) ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań zgodnych z koncepcją/podejściem Industry 4.0.

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • Posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w obszarze nauk technicznych z preferencją na kierunek Inżynieria Produkcji;
 • Posiadać wiedzę w zakresie nowoczesnych technik i metod informatycznych, informacyjnych systemów zarządzania, biznesu elektronicznego, sztucznej inteligencji, eksploracji i analizy danych popartą studiami, ukończonymi kursami, doświadczeniem zawodowym lub dorobkiem publikacyjnym;
 • Posiadać biegłą znajomość języka polskiego oraz dobrą znajomość w zakresie języka angielskiego;
 • Przestrzegać ogólnie przyjętych norm etycznych;
 • Mieć co najmniej semestralne doświadczenie (zatrudnienie lub staż) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • Przejawiać chęć ciągłego doskonalenia w obszarze dydaktycznym i naukowym;
 • Spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. (t. j. z dnia 12 lipca 2017 r. z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 


 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 6 września 2019 r w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, ul. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2019-07-18
Data publikacji: 2019-07-18 08:14:56
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
Jarosław Sęp
Opublikowane przez: Elżbieta Antas
Statystyki: 1211
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 18-07-2019 08:14:56
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję