WYNIK - Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Fizycznej do 15.03.2021 r.

Wersja archiwalna z dnia 12-02-2021 10:22:41
Przejdź do aktualnej wersji strony

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Fizycznej do 15.03.2021 r.

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Chemiczny
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w  Katedrze Chemii Fizycznej
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria chemiczna
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 12.02.2021
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.03.2021
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 26.03.2021
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:  1.04.2021
 10. RODZAJ UMOWY: Czas określony (Na czas nieokreślony / Na czas określony / Do uzgodnienia / Inny)
 11. WYMIAR ETATU: Pełny etat (Pełny etat / Niepełny etat / Do negocjacji / Inny)
 12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-chemiczny/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-w-katedrze-chemii-fizycznej-do-15032021-r
 13. SŁOWA KLUCZOWE: badania naukowe, obowiązki dydaktyczne, podnoszenie kwalifikacji
 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna;
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.;
 • mieć doświadczenie w stosowaniu technik elektrochemicznych;
 • mieć doświadczenie w syntezie polimerów;
 • mieć doświadczenie w obsłudze aparatury wykorzystywanej do analizy polimerów i związków organicznych;
 • mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • posiadać dorobek naukowy obejmujący liczące się pozycje, w tym publikacje w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym w obszarze chemii polimerów;
 • wykazywać się czynnym udziałem w życiu naukowym przejawiającym się wystąpieniami na konferencjach;
 • doświadczenie w pracy w zagranicznych ośrodkach naukowych;
 • znajomość języka polskiego, poziom: język ojczysty; 
 • znajomość języka angielskiego, poziom: bardzo dobry w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do Dziekanatu Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2021-02-12
Data publikacji: 2021-02-12 10:22:41
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Małgorzata Gabryel-Raus
Statystyki: 285
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 12-02-2021 10:22:41
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję