WYNIK - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - do 18.11.2019 r.

WYNIK - Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - do 18.11.2019 r.

Informacja o wynikach konkursu


INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Chemiczny

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria chemiczna

DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 18 października 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 listopada 2019 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20 listopada 2019 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 grudnia 2019 r.

RODZAJ UMOWY: Na czas określony (Na czas nieokreślony / Na czas określony / Do uzgodnienia / Inny)

WYMIAR ETATU: Pełny etat (Pełny etat / Niepełny etat / Do negocjacji / Inny)

LINK DO STRONY:  https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-chemiczn

SŁOWA KLUCZOWE: badania naukowe, obowiązki dydaktyczne, podnoszenie kwalifikacji

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna, doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.;
 • prowadzić badania naukowe z zakresu syntezy i charakterystyki związków kompleksowych metali przejściowych z ligandami organicznymi;
 • posiadać doświadczenie w zakresie stosowania metod analizy instrumentalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod spektroskopowych (IR, UV-VIS, NMR, MS) i analizy termicznej;
 • znać obsługę programów komputerowych służących do obróbki i prezentacji danych eksperymentalnych, np. MS Office, OriginPro, KnowItAll, TopSpin, Spectra Manager, FL Solutions;
 • posiadać dorobek naukowy obejmujący liczące się pozycje, w tym publikacje w czasopismach naukowych o szerokim zasięgu międzynarodowym (ze współczynnikiem wpływu nie niższym niż 1,5) w obszarze chemii koordynacyjnej;
 • wykazywać się czynnym udziałem w życiu naukowym przejawiającym się wystąpieniami na konferencjach i sympozjach;
 • posiadać kompetencje merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć ćwiczeniowych oraz laboratoryjnych z przedmiotów chemia nieorganiczna i analityczna;
 • znajomość języka polskiego, poziom: język ojczysty;
 • znajomość języka angielskiego, poziom: dobry w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.


Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

  

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2019-10-18
Data publikacji: 2019-10-18 07:34:01
Data modyfikacji: 2019-12-02 13:11:45
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): WYDZIAŁ CHEMICZNY
Dorota Antos
Opublikowane przez: Małgorzata Gabryel-Raus
Statystyki: 1493
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję