WYNIK - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Kompozytów Polimerowych - do 15.05.2020

Informacja o wynikach konkursu


 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Chemiczny
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Kompozytów Polimerowych
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria chemiczna
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 15.04.2020
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.05.2020
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.06.2020
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.07.2020 r.
 10. RODZAJ UMOWY: Czas nieokreślony
 11. WYMIAR ETATU: Pełny etat
 12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-chemiczny/konkurs-na-stnowisko-asystenta-w-zakladzie-kompozytow-polimerowych---do-15052020
 13. SŁOWA KLUCZOWE: badania naukowe, obowiązki dydaktyczne, podnoszenie kwalifikacji
 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni: 

 • posiadać ukończone studia wyższe (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) na kierunku Technologia Chemiczna: technologia organiczna i tworzywa sztuczne lub Technologia Chemiczna: inżynieria materiałów polimerowych;
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.; 
 • prowadzić badania naukowe z zakresu technologii i inżynierii materiałów polimerowych oraz kompozytów polimerowych,
 • posiadać doświadczenie w zakresie metodyki badawczej w zakresie jakości materiałów polimerowych oraz właściwości użytkowych wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych;
 • posiadać doświadczenie w stosowaniu technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • posiadać dorobek naukowy obejmujący liczące się pozycje, w tym publikacje w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym w obszarze materiałów polimerowych;
 • wykazywać się czynnym udziałem w życiu naukowym przejawiającym się wystąpieniami na konferencjach i sympozjach;
 • posiadać kompetencje merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii chemicznej;
 • znajomość języka polskiego, poziom: język ojczysty; 
 • znajomość języka angielskiego, poziom: dobry w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do Dziekanatu Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. 

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a2 rozporządzenia.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

1Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2020-04-15
Data publikacji: 2020-04-15 11:28:12
Data modyfikacji: 2020-05-28 10:31:09
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Tadeusz Markowski
Opublikowane przez: Małgorzata Gabryel-Raus
Statystyki: 952
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję