WYNIK - Konkurs na stanowisko adiunkt w Zakładzie Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych - do 31.08.2023

Informacja o wynikach konkursu


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Elektrotechniki
  i Informatyki
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 16 maja 2023 r.
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 sierpnia 2023 r.
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  do 11 września 2023 r.
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 października 2023 r.
 10. RODZAJ UMOWY: na czas określony
 11. WYMIAR ETATU: pełny etat
 12. LINK DO STRONY: link
 13. SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, elektroenergetyka, maszyny i urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, sterowanie napędami
 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Od kandydata oczekuje się minimum pięcioletniego doświadczenia badawczego w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz napędu elektrycznego. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne.

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać co najmniej stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika lub równoważny;
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. z późn. zm (t.j. z 21 kwietnia 2021r.);
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie maszyn, urządzeń oraz napędów elektrycznych;
 • podsiadać doświadczenie dydaktyczne związane z kształceniem w zakresie elektrotechniki, maszyn urządzeń oraz napędów elektrycznych;
 • znajomość języka angielskiego, poziom: co najmniej dobry; język polski, poziom: dobry.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego/przewodu habilitacyjnego, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
 • opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi (w tym kopie artykułów naukowych);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej,
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów. Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Rozstrzygnięcie konkursu

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu. Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

4.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

8.      Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

10.   Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2023-05-16
Data publikacji: 2023-05-16 07:13:57
Data modyfikacji: 2023-09-06 14:21:43
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Waldemar Pondel
Statystyki: 118
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję