WYNIK - Konkurs na stanowisko asystent w Zakładzie Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych (2 etaty) - do 31.08.2023

Informacja o wynikach konkursu


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Elektrotechniki
  i Informatyki
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Zakładzie Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych (2 etaty)
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 16 maja 2023 r.
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 sierpnia 2023 r.
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 11 września 2023 r.
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 października 2023 r.
 10. RODZAJ UMOWY: na czas określony
 11. WYMIAR ETATU: pełny etat
 12. LINK DO STRONY: link
 13. SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, elektroenergetyka, maszyny i urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, sterowanie napędami, OZE
 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat na wymienione stanowisko powinien:

 • mieć ukończone studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku elektrotechnika/energetyka;
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.);
 • posiadać predyspozycje do pracy naukowej;
 • posiadać wiedzę z zakresu maszyn i urządzeń elektrycznych, napędów elektrycznych i ich sterowania;
 • wykazywać się praktyczną umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury pomiarowej dedykowanej dla układów elektromaszynowych i urządzeń elektrycznych;
 • wykazać się umiejętnością i gotowością modernizowania laboratoriów dydaktycznych z zakresu np. maszyn elektrycznych, zagadnień metod diagnostycznych w układach elektromaszynowych;
 • posiadać znajomość języków: język angielski - poziom co najmniej dobry; język polski -  język ojczysty

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie o kształceniu/nie kształceniu się w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich,
 • informację o wszczęciu przewodu doktorskiego lub wyznaczeniu promotora przez określoną radę dyscypliny albo deklarację osoby posiadającej tytuł profesora lub stopnia doktora habilitowanego dotyczącego podjęcia się opieki naukowej w zakresie danej dyscypliny,
 • opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi (w tym kopie artykułów naukowych),
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej,
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów. Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Rozstrzygnięcie konkursu

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu. Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

4.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

8.      Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

10.   Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2023-05-16
Data publikacji: 2023-05-16 07:18:17
Data modyfikacji: 2023-09-06 14:18:12
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Waldemar Pondel
Statystyki: 144
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję