WYNIK - Konkurs na stanowisko asystent w Zakładzie Systemów Złożonych - do 25.08.2023

Informacje o wynikach konkursu


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 10 lipca 2023 r.
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 sierpnia 2023 r.
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10 września 2023 r.
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 października 2023 r.
 10. RODZAJ UMOWY: Na czas określony, 2 lata z możliwością przedłużenia na następne lata (Na czas nieokreślony / Na czas określony / Do uzgodnienia / Inny)
 11. WYMIAR ETATU: Pełny etat (Pełny etat / Niepełny etat / Do negocjacji / Inny)
 12. LINK DO STRONY: link
 13. SŁOWA KLUCZOWE: informatyka.
 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra  inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
 • średnia ocen ze studiów II stopnia min 4,5;
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.;
 • posiadać umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie informatyki;
 • posiadać umiejętność organizacji i koordynowania wydarzeń promocyjnych, dydaktycznych i naukowych poprzez aktywny i potwierdzony udział w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć i wydarzeń;
 • być autorem lub współautorem przynajmniej jednej publikacji w czasopiśmie z tzw. listy ministerialnej (MEiN), lub posiadać dorobek naukowy w innej udokumentowanej formie;
 • odbyć min. 2-u miesięczną praktykę lub staż: naukowy lub dydaktyczny lub studencki w: uczelni lub przedsiębiorstwie lub jednostce administracji publicznej, albo brać czynny udział w realizacji projektu naukowego;
 • posiadać doświadczenie pracy w projektach;
 • mieć doświadczenie we współpracy z dowolną firmą z branży ICT teleinformatyczną (przynajmniej jedna potwierdzona praktyka lub inna forma działalności);
 • znać język angielski w stopniu co najmniej dobrym.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów. Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Rozstrzygnięcie konkursu

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu. Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

4.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

8.      Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

10.   Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
Data publikacji: 2023-07-10 08:12:32
Data modyfikacji: 2023-09-08 14:21:46
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Waldemar Pondel
Statystyki: 193
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję