WYNIK - Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Informatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych - do 10.08.2020r.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Informatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza –
Wydział Mechaniczno-Technologiczny

MIASTO:  Stalowa Wola

STANOWISKO: asystent w Zakładzie Informatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych  

DZIEDZINA NAUKOWA: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna  

DATA OGŁOSZENIA: 07.07.2020r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  10.08.2020r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  14.08.2020r. 

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:  01.10. 2020 r.

RODZAJ UMOWY: umowa na czas określony – 30.09.2021

WYMIAR ETATU: pełny etat

LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-mechaniczno-technologiczny-politechniki-rzeszowskiej-w-stalowej-woli

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, teoria niezawodności

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 • znajomość zagadnień w zakresie matematyki, statystyki i teorii niezawodności
 • umiejętność dostosowywania programu z matematyki do dalszych zagadnień inżynieryjnych
 • czynny udział w badaniach naukowych dotyczących niezawodności maszyn i urządzeń
 • współpraca z przemysłem i instytucjami naukowymi, realizacja prac zleconych przez otoczenie przemysłowe.

Kandydaci na wymienione stanowisko  powinni:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra,
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 • wykazywać się rozległą wiedzą z zakresu nauk matematycznych,
 • brać czynny udział w badaniach naukowych dotyczących niezawodności maszyn i urządzeń
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • przestrzegać ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej, ul. Kwiatkowskiego 4; 37-450 Stalowa Wola.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.
Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2020-07-07
Data publikacji: 2020-07-07 15:04:36
Data modyfikacji: 2020-08-24 13:17:51
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Tadeusz Markowski
Opublikowane przez: Monika Karwan
Statystyki: 1118
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję