WYNIK - Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Modelowania Matematycznego - do 19.01.2021

Wersja archiwalna z dnia 27-01-2021 14:57:18
Przejdź do aktualnej wersji strony

Informacja o wynikach konkursu


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Modelowania Matematycznego
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki ścisłe i przyrodnicze
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 15 grudnia 2020
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 stycznia 2021
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 27 stycznia 2021
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 marca 2021
 10. RODZAJ UMOWY: na czas określony
 11. WYMIAR ETATU: pełny etat

12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-profesora
13. SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie matematyczne, układy nieregularne, mechanika pękania, przewodnictwo ciepła, zjawiska kapilarne i adhezyjne

 1. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Oczekuje się, że kandydat będzie miał duże doświadczenie badawcze w modelowaniu matematycznym nieregularnych zjawisk w wielu złożonych układach, w tym w układach wielo-kontaktowych i wielo-polowych, układach o strukturze pęknięcia oraz układach o właściwościach kapilarnych i adhezyjnych. Dodatkowym atutem będzie jego doświadczenie dydaktyczne, a także bardzo dobre doświadczenie w przygotowywaniu prac PhD swoich doktorantów.

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać stopień doktora habilitowanego (lub równoważny) w dyscyplinie matematyka,
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.,
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu modelowania matematycznego udokumentowany publikacjami,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2021-01-27
Data publikacji: 2020-12-15 08:04:14
Data modyfikacji: 2021-01-27 14:57:18
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Beata Sękowska
Statystyki: 814
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 27-01-2021 14:57:18
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję