WYNIK - Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie - do 6.04.2020 r.

Wersja archiwalna z dnia 27-04-2020 15:33:52
Przejdź do aktualnej wersji strony

WYNIK - Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie - do 6.04.2020 r.

WYNIK - Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie - do 6.04.2020 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Zarządzania
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: profesor uczelni w Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: dziedzina nauk społecznych
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce i administracji
 6. DATA ROZPOCZĘCIA: 05.03.2020
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.04.2020
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20.04.2020
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1.08.2020
 10. RODZAJ UMOWY: na czas nieokreślony
 11. WYMIAR ETATU: pełny etat
 12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-zarzadzania
  13. SŁOWA KLUCZOWE: nauki o polityce, bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa, stosunki państwo-kościół
 13. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): pełna dyspozycyjność w zakresie naukowym, dydaktycznym
  i organizacyjnym

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.
 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 
  w dyscyplinie nauki o polityce  w subdyscyplinie myśl polityczna
 • posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w zakresie stosunków państwo-Kościół, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • prowadzić udokumentowane badania naukowe w obszarze związanym ze stosunkami państwo-Kościół, polityką zagraniczną i bezpieczeństwa
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z następujących przedmiotów: Bezpieczeństwo międzynarodowe, Teorie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, Polityka  bezpieczeństwa Unii Europejskiej, System polityczny RP,
 • wykazywać się doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w uczelni wyższej

Dodatkowymi atutami będą: udokumentowane pełnienie  stanowisk kierowniczych, organizacja międzynarodowych konferencji naukowych oraz opieka nad studenckimi kołami naukowymi.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej;
 • CV, kwestionariusz osobowy;
 • odpisy (kopie) dyplomów;
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 06.04.2020., w Dziekanacie Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.


Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a2 rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

------------------------

1 Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Data wytworzenia informacji: 2020-03-05
Data publikacji: 2020-03-05 15:53:05
Data modyfikacji: 2020-04-27 15:33:52
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Tadeusz Markowski
Opublikowane przez: Wojciech Pasaman
Statystyki: 1497
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 27-04-2020 15:33:52
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję