WYNIK - konkurs na stanowisko profesora w Katedrze Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla − do 12.08.2020 r.

Wersja archiwalna z dnia 13-07-2020 16:41:13
Przejdź do aktualnej wersji strony

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport ; ZAKRES: Geodezja i kartografia
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 13 lipca 2020
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 sierpnia 2020
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 19 sierpnia 2020
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 24 sierpnia 2020
 10. RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę
 11. WYMIAR ETATU: Pełny etat
 12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-profesora

13. SŁOWA KLUCZOWE: geodezja, kataster nieruchomości, scalenia i wymiana gurtów

 1. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): znajomość zagadnień w zakresie geodezji, katastru nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego oraz kompleksowych prac związanych z urządzaniem terenów wiejskich. Wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej ściśle powiązane z praktyką geodezyjną, uprawnienia geodezyjne.

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku geodezja,
 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii,
 • posiadać tytuł profesora nauk technicznych,
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.,
 • posiadać dorobek naukowy w geodezji, z zakresu katastru nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, urządzania terenów wiejskich,
 • wykazywać się aktywnością w komercjalizacji wyników badań (kierowanie lub udział w grantach, wykonywanie ocen i ekspertyz),
 • posiadać doświadczenie w promowaniu kadry (promotorstwo minimum 5 prac doktorskich),
 • posiadać nienaganną opinię w środowisku naukowo-dydaktycznym,
 • posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 lub 5,
 • posiadać znajomość języka angielskiego lub niemieckiego co najmniej na poziomie B1

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 12 sierpnia  2020. (do godziny 15:00) w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2020-07-13
Data publikacji: 2020-07-13 16:41:13
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Tadeusz Markowski
Opublikowane przez: Wojciech Pasaman
Statystyki: 574
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 13-07-2020 16:41:13
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję