Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno-techniczny w Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji

 1. Instytucja ogłaszająca konkurs:
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 1. Stanowisko oraz warunki zatrudnienia:
 • nazwa stanowiska – pracownik inżynieryjno-techniczny w Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • wymiar etatu – pełny etat
 • warunki zatrudnienia – umowa na czas określony
 • miejsce pracy – Rzeszów
 1. Data ogłoszenia konkursu:
  grudzień 2023
 1. Przewidywany termin zatrudnienia:
  01.02.2024.
 1. Zakres (ogólny) zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • Udział w badaniach naukowych i dydaktycznych
 • Obsługa i utrzymanie aparatury badawczej (po przeszkoleniu)
 • Udział w badaniach akredytowanych i nieakredytowanych, w tym w badaniach dla przemysłu
 • Udział w pracach administracyjnych jednostki.
 1. Wymagania stawiane kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji:
 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • specjalność budownictwo, elektrotechnika (ew. akustyka)
 • Znajomość języka angielskiego: poziom B2,
 • Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań, umiejętność analitycznego myślenia,
 • Atutem będzie znajomość systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 1. Wykaz wymaganych dokumentów (na etapie zgłoszenia − w formie elektronicznej):
 • podanie o pracę skierowane do JM Rektora PRz,
 • CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z danymi kontaktowymi),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i ew. szkolenia, kursy, egzaminy, certyfikaty (oryginały do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Politechnikę Rzeszowską danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,s.1).
 1. Dodatkowe informacje:
 • w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu,
 • zatrudnienie poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Politechniki (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
  Ostateczną decyzję w przedmiocie zatrudnienia podejmuje Rektor Politechniki Rzeszowskiej.
 1. Termin składania dokumentów:
  do 10.01.2024 – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Sposób składania ofert:
  Oferty zatytułowane „Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego” należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rb@prz.edu.pl.
 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
  15.01.2024 r.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2023-12-12
Data publikacji: 2023-12-12 10:30:24
Data modyfikacji: 2023-12-12 10:32:03
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 1045
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję