Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2016-2020

 

Strategia określa które cele uznaje się za priorytetowe w latach 2016-2020. Za realizację strategii odpowiada Dziekan WMiFS a nadzór sprawuje Rada Wydziału MiFS.

 

Misja

 • utrzymanie pozycji wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego w regionie
 • rzetelna edukacja umożliwiająca absolwentom sprostanie wymogom rynku pracy
 • kształtowanie u studentów postaw etycznych i społecznych, poszanowania praw człowieka oraz tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków
 • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie

Cele strategiczne

Strategia rozwoju na lata 2016-2020 obejmuje działania w trzech obszarach: kształcenia, nauki i zarządzania. 

Obszar kształcenia:

 • doskonalenie, poszerzanie i promowanie oferty dydaktycznej Wydziału
 • modernizacja i tworzenie nowych laboratoriów dydaktycznych
 • wnioskowanie o realizację projektów związanych z kształceniem studentów
 • zapewnienie najwyższej jakości kształcenia poprzez doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • aktualizacja planów i programów kształcenia z uwzględnieniem rozwoju nauki i potrzeb pracodawców
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu
 • włączanie do procesu kształcenia specjalistów - praktyków
 • tworzenie nowych kół naukowych oraz wspieranie dotąd działających
 • włączanie studentów w prace naukowo-badawcze
 • współpraca z samorządem studenckim i wspieranie jego działalności
 • rozwój wymiany międzynarodowej studentów
 • promowanie pozanaukowych osiągnięć studentów, w tym artystycznych i sportowych

Obszar nauki:

 • utrzymanie wysokiej kategorii naukowej
 • rozwój kadrowy Wydziału zmierzający do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie matematyka
 • wspieranie aktywności pracowników związanej z uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych
 • rozwijanie współpracy naukowej krajowej i zagranicznej
 • modernizacja i tworzenie laboratoriów badawczych
 • utrzymanie liczby i jakości publikacji naukowych
 • organizacja konferencji naukowych
 • aktywizacja pracowników do udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • pozyskiwanie środków m.in. z projektów badawczych

Obszar zarządzania:

 • utrzymanie stabilności finansowej pozwalającej na systematyczny i zrównoważony rozwój
 • poprawa warunków lokalowych Wydziału
 • rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - powołanie Rady Gospodarczej
 • rozwijanie współpracy ze szkołami średnimi z regionu

szeroka promocja Wydziału (m.in. poprzez kontynuację Pokazów z fizyki, organizację konferencji naukowych, prezentację sukcesów pracowników i studentów, promocję działalności studenckich kół naukowych, uatrakcyjnienie i aktualizację stron internetowych)

Data wytworzenia informacji: 2019-03-18
Data publikacji: 2019-03-18 11:17:39
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Dziekanat WMiFS
Alan Głód
Opublikowane przez: Alan Głód
Statystyki: 570

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję