WYNIKI - Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Nauki o Materiałach - do 19 września 2020 r.

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Nauki o Materiałach - do 19 września 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu:


INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: asystent w Katedrze Nauki o Materiałach

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno - techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa, fizyka

DATA OGŁOSZENIA: 20.08.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.09.2020 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.10. 2020 r.

RODZAJ UMOWY: na czas nieokreślony

WYMIAR ETATU: pełny etat

LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budowy-maszyn-i-lotnictwa  

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, termodynamika stopów, teoria dyfuzji, transport masy i ciepła w ciałach stałych, modelowanie dyfuzyjne, teoria utleniania wysokotemperaturowego

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 • badania naukowe dotyczące procesów dyfuzji i korozji wysokotemperaturowej – modelowania transportu ciepła i masy,
 • znajomość modeli dyfuzji wzajemnej i reakcyjnej,
 • czynny udział w badaniach naukowych dotyczących wytwarzania par dyfuzyjnych, korozji i ich charakteryzacji,
 • współpraca z przemysłem i instytucjami naukowymi.

Kandydaci na wymienione stanowisko  powinni:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra – absolwent kierunku inżynieria materiałowa, fizyka
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.,
 • posiadać umiejętności obsługi, sterowania i programowania urządzeń badawczych,
 • wykazywać się wiedzą z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej,
 • posiadać dorobek naukowy obejmujący prace publikowane w czasopismach krajowych
  i zagranicznych,
 • wykazywać się zdolnością do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego, poziom doskonały (Podstawowy / Dobry / Doskonały / Język ojczysty)
 • przestrzegać ogólnie przyjęte normy etyczne.

 


Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • informacje o osiągnięciach naukowych,
 • lista publikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 19.09.2020 roku, w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2020-08-20
Data publikacji: 2020-08-20 13:14:53
Data modyfikacji: 2020-10-28 13:52:50
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
Aleksander Mazurkow
Opublikowane przez: Ewelina Świtalska-Kufel
Statystyki: 610
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję