Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej na lata 2014-2020

MISJA WYDZIAŁU

Edukacja – badania – innowacje

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki powstał w 1966 r. i od tego czasu realizuje zadania edukacyjne i badawcze w ramach Politechniki Rzeszowskiej im . Ignacego Łukasiewicza. Kształcenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującą w Polsce i Unii Europejskiej Strategią Bolońską i wytycznymi wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji. Ściśle współpracując z interesariuszami: przedstawicielami przemysłu, samorządu i biznesu Wydział dokłada wszelkich starań, aby ciągle doskonalić programy kształcenia tak by przygotowały one absolwentów do szybkiej aktywności zawodowej oraz realizacji nabytych przez nich umiejętności i wiedzy w życiu społecznym i gospodarczym w kraju i poza granicami. Ponadto proces edukacyjny zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania swoich obowiązków w tym poszanowania praw intelektualnych innych osób. Rozwój studenta i nauczyciela akademickiego wymaga ich międzynarodowej mobilności. Wydział kształci swoich studentów w ramach uniwersalnych programów kształcenia skonstruowanych w sposób umożliwiający studentom przyjeżdżającym i wyjeżdżającym kontynuowanie studiów w różnych krajach i na różnych poziomach edukacyjnych. Pracownicy Wydziału współpracują z jednostkami naukowymi i przemysłowymi z zagranicy, co stwarza podstawy do mobilności personalnej oraz wymiany informacji i nowoczesnej myśli naukowej.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej prowadzi badania naukowe w zakresie nauk podstawowych i stosowanych w dziedzinie nauk technicznych i specjalnościach zawartych w dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka, budownictwo oraz inżynieria środowiska. Rezultatem tychże badań jest poszerzenie wiedzy naukowej, rozwój pracowników, a także nowe i innowacyjne projekty, technologie oraz produkty. Wydział kształci absolwentów realizując programy nauczania zapewniające akademickie wykształcenie techniczne, które pozwala na wykonywanie zawodów architekta i urbanisty, inżyniera budownictwa oraz ochrony i inżynierii środowiska. Programy nauczania są zbudowane na bazie wiedzy teoretycznej, wykorzystują także wyniki prowadzonych na Wydziale własnych badań naukowych. Studia na kierunkach architektura i urbanistyka, budownictwo oraz inżynieria i ochrona środowiska ułatwiają rozwój indywidualnych cech i predyspozycji studentów, umożliwiają zdobycie odpowiednich kwalifikacji i uzyskanie uprawnień do piastowania samodzielnych stanowisk zawodowych. Wydział pozostaje w kontakcie z absolwentami, którzy bazując na swoim doświadczeniu zawodowym wskazują zarówno na oczekiwane przez gospodarkę kierunki badań naukowych jak i na pożądane modyfikacje programów i kierunków kształcenia zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem przemysłu i rynku pracy.

DZIAŁANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

Proces kształcenia powinien być ustawicznie udoskonalany i dostosowywany do nowych uwarunkowań i potrzeb społecznych. Powinna być podnoszona jakość i rozszerzana w sposób elastyczny oferta kształcenia, uwzględniająca potrzeby rynku pracy i gospodarki. Proces dydaktyczny powinien być na najwyższym poziomie i nie tylko spełniać standardy europejskie, ale uczestniczyć w tworzeniu przestrzeni szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej.
W roku akademickim 2012/13 kształcenie na Wydziale odbywa się na czterech kierunkach: architektura i urbanistyka (I i II stopień ,stacjonarnie), budownictwo (I i II stopień, stacjonarnie i niestacjonarnie), inżynieria środowiska (I i II stopień, stacjonarnie i niestacjonarnie), ochrona środowiska (I stopień, stacjonarnie). Od roku akademickiego 2013/14 uruchomione zostaną studia III stopnia na kierunku budownictwo. Analiza rynku pracy wskazuje, że aktualnie prowadzone kierunki studiów będą się cieszyć zainteresowaniem
pod warunkiem stałego dostosowywania programów do potrzeb rynku pracy. Na Wydziale istnieje system umożliwiający taką reakcję. Wszystkie te kierunki w wielu klasyfikacjach oceniane są jako kluczowe dla gospodarki opartej na wiedzy. Nie jest celowe uruchamianie w perspektywie 2013-2016 nowych kierunków studiów, konieczne są jedynie modyfikacje specjalności. Jednakże w przypadku potrzeb rynku pracy oraz przy spełnieniu właściwych minimów kadrowych możliwe będzie uruchomienie w tym okresie kształcenia na kierunku(-ach) z grupy: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia.
Nadchodzący niż demograficzny może spowodować brak zainteresowania studiami niestacjonarnymi i mniejsze nabory na studia stacjonarne. Luka ta będzie zastąpiona studiami podyplomowymi i kursami, których tematyka będzie uzależniona od aktualnego zapotrzebowania. Oferta ta kierowana będzie także do osób z dużym doświadczeniem (np. 50+), co umożliwi im funkcjonowanie w zmieniającej się dynamicznie gospodarce.
Globalizacja, także rynku edukacji oraz promocja mobilności studentów powoduje konieczność umożliwienia kształcenia w języku angielskim. Umowy podpisane zarówno przez Uczelnię jak i miejscowe samorządy umożliwiają pozyskiwanie studentów z zagranicy, dlatego też w analizowanej perspektywie zostanie przygotowana taka oferta. Zasady internacjonalizacji studiów determinują konieczność ich akredytacji przez zewnętrzną (zagraniczną) jednostkę certyfikującą.
Rozwój systemów informatycznych i technologii informacyjnych ułatwia funkcjonalność przekazywania wiedzy. Wydział włączy się w budowane na uczelni systemy e-learningu.

Cele operacyjne na lata 2014-2020:

 1. Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 2. Uruchomienie kształcenia w języku angielskim na studiach I i II stopnia na kierunkach architektura i urbanistyka, budownictwo i inżynieria środowiska.
 3. Utworzenie nowej, zgodnej z zapotrzebowaniem rynku pracy, specjalności na studiach II stopnia, dla kierunku architektura i urbanistyka.
 4. Uruchomienie studiów III stopnia na kierunku inżynieria środowiska.
 5. Poszerzenie oferty studiów podyplomowych.
 6. Utworzenie pełnego systemu e-learningu.
 7. Uruchomienie specjalizacji na kierunku budownictwo związanych z np.: budową dróg kolejowych, lotnisk i lądowisk, budownictwem podziemnym (tunele, garaże podziemne i ich infrastruktura) lub innych związanych z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 8. Poszerzenie oferty kursów kończących się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
 9. Wprowadzenie programów studiów realizowanych wspólnie z innymi uczelniami.
 10. Udział studentów w wymianie międzynarodowej.
 11. Angażowanie studentów w realizację projektów badawczych i prac zleconych, wspieranie działalności kół naukowych.
 12. Promocja studiów technicznych poprzez przygotowanie oferty i realizację wybranych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół średnich.
 13. Nawiązanie współpracy z organizacjami polonijnymi w celu pozyskania kandydatów na studia realizowane w języku polskim lub/i angielskim, a także umożliwienia organizacji praktyk studenckich i staży pracowników za granicą.

DZIAŁANIA STRATEGICZNE W OBSZARZE NAUKI

W roku akademickim 2012/13 na Wydziale zatrudnionych było 28 samodzielnych pracowników nauki w tym 12 profesorów tytularnych. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo oraz doktora nauk technicznych w dyscyplinach budownictwo oraz inżynieria środowiska. Przewiduje się, że do 2020 r. możliwe będzie uzyskanie nowych uprawnień. Aktualna sytuacja prawna powoduje, że bez aktywności publikacyjnej na forum międzynarodowym nie jest możliwy awans naukowy pracowników. Finansowanie nauki w chwili obecnej oparte jest na systemie grantowym i jedynie występowanie o dofinansowanie projektów badawczych w instytucjach zewnętrznych (np. NCN, NCBiR) może skutkować dopływem środków finansowych na badania. Kontynuowana i rozszerzana będzie współpraca z jednostkami naukowymi z kraju i zagranicy, co będzie skutkować udziałem pracowników Wydziału w krajowych i międzynarodowych grupach badawczych. Umożliwi to także wymianę pracowników i zatrudnianie w pracach badawczych i dydaktyce najlepszych specjalistów. Badania naukowe będą prowadzone we współpracy z przemysłem, czego skutkiem będą patenty, wzory użytkowe i wdrożenia nowych produktów i technologii.

Kierunki tematyczne badań naukowych, które powinny być rozwijane w najbliższych latach:

 • Jakość życia – badania nad technologiami poprawiającymi jakość środowiska naturalnego i zabudowanego.
 • Zrównoważone budownictwo i infrastruktura – badania nad ekologicznymi oraz przyjaznymi dla środowiska i człowieka technologiami, materiałami i konstrukcjami budowlanymi.
 • Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji – badania nad udoskonalaniem systemów konstrukcyjnych, zdolnych do przeniesienia obciążeń ponadnormatywnych (robustness) w założonym cyklu życia, z uwzględnieniem ryzyk zniszczenia,
 • Przyjazna architektura – badania nad nowoczesnymi i przyjaznymi formami architektonicznymi i urbanistycznymi, zrównoważony rozwój, rewitalizacja i rewaloryzacja dziedzictwa wielokulturowego Podkarpacia w aspekcie atrakcyjności turystycznej regionu.

Cele operacyjne na lata 2014-2020

 1. Wzrost liczby samodzielnych pracowników nauki:
 • 2016 r. – 31 osób
 • 2020 r. – 42 osób
 1. Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, do roku 2016.
 2. Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura, do roku 2020
 3. Wzrost liczby realizowanych projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 4. Udział w konsorcjach realizujących krajowe i międzynarodowe projekty badawcze.
 5. Wzrost liczby uzyskanych patentów i wzorów użytkowych.
 6. Udział pracowników w stażach naukowych, krajowych i międzynarodowych
 7. Pozyskiwanie wybitnych specjalistów w celu wzmocnienia kierunków kształcenia i badań naukowych.
 8. Podnoszenie umiejętności pracowników naukowo - dydaktycznych w zakresie ubiegania się o środki finansowe na badania, zarządzania badaniami i pracami naukowymi oraz komercjalizację wyników badań.
 9. Doskonalenie zawodowe pracowników Wydziału.

DZIAŁANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

Baza laboratoryjna Wydziału wymaga w tym momencie niewielkich uzupełnień, ewentualnie wymiany zużytego sprzętu. W ostatnich czterech latach dokonano istotnego wzbogacenia stanu aparatury wraz z budową i modernizacją pomieszczeń laboratoryjnych. Konieczne jest tworzenie środowiskowych laboratoriów badawczych i dydaktycznych w celu efektywnego wykorzystania aparatury badawczej i potencjału kadrowego.

Akredytowane Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji powinno wzbogacać swoją ofertę poprzez akredytację kolejnych procedur rozszerzając także tematykę badań. Umożliwi to pozyskiwanie nowych klientów, bez czego dalsze inwestycje, uzupełnianie i wymiana sprzętu nie będą możliwe.

Należy poszukiwać środków zewnętrznych w postaci grantów i zleceń, ponieważ dotacja budżetowa nie zapewnieni środków na ich utrzymanie.

Trwa budowa laboratorium geodrogowego, które uzupełni ofertę dydaktyczna Wydziału o nowoczesną i innowacyjna tematykę. Dalsze wzmocnienie potencjału naukowo – dydaktycznego powinno odbywać się poprzez modernizację istniejącej infrastruktury, w tym redukcję barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Cele operacyjne na lata 2014-2020:

 1. Modernizacja pomieszczeń Wydziału w skali umożliwiającej studentom i pracownikom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 2. Kontynuacja i zakończenie budowy laboratorium geodrogowego.
 3. Utworzenie wirtualnych laboratoriów.
 4. Budowa laboratorium badań nad ekologicznym budownictwem „Domek zeroenergetyczny”
 5. Akredytacji kolejnych procedur badawczych w Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji
 6. Utworzenie laboratorium badań jakości środowiska funkcjonującego na bazie posiadanej aparatury

DZIAŁANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE „ŻYCIA STUDENCKIEGO”

Ruch studencki przejawiający się udziałem studentów w działalności: naukowej, kulturalnej, sportowej, organizacyjnej i społecznej jest istotnym elementem procesu edukacyjnego realizowanego przez społeczność akademicką Wydziału i umożliwia efektywne osiągnięcie wymaganej sylwetki osobowo – zawodowej absolwenta.

Na wydziale działa obecnie 10 kół naukowych:

 1. Architektów "Shape",
 2. Budownictwa,
 3. Drogowców,
 4. Geodezji „GLOB”,
 5. Inżynierii środowiska,
 6. Konstrukcji budowlanych
 7. Mechaniki budowli.
 8. Mostowców,
 9. HVAC - Ogrzewanie, Wentylacja, Klimatyzacja
 10. Komputerowe - Kształtowanie form i konstrukcji budynków - Grafika inżynierska

Studenci aktywnie uczestniczą w działalności sekcji sportowych (AZS PRz) i zespołów kulturalnych (ZPiT Połoniny, Chór Akademicki).

Cele operacyjne na lata 2014-2020:

 1. Wspieranie działalności kół naukowych poprzez finansowanie zadaniowe.
 2. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań naukowych poprzez włączanie studentów do badań naukowych i publikację ich wyników
 3. Umożliwienie szczególnie zdolnym studentom studiowania w indywidualnym trybie
 4. Umożliwienie studentom szczególnie zaangażowanym w działalność sportową czy kulturalną rozwijania swoich talentów poprzez stosowanie indywidualnych trybów studiowania.

Odpowiedzialnymi za realizację Strategii Rozwoju Wydziału Budownictwa, Inżynierii i Architektury Środowiska Politechniki Rzeszowskiej na lata 2014-2020 są:

 1. Rada Wydziału,
 2. Dziekan i Prodziekani,
 3. Kierownicy jednostek,
 4. Wszyscy pracownicy Wydziału,
 5. Samorząd studencki i doktorancki,
 6. Studenci i doktoranci Wydziału.
Data wytworzenia informacji: 2019-03-21
Data publikacji: 2019-03-21 09:46:44
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Dziekanat WBIŚiA
Urszula Urjasz-Tryba
Opublikowane przez: Urszula Urjasz-Tryba
Statystyki: 647

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję