Wydział Chemiczny

MISJA, CELE STRATEGICZNE, DEKLARACJA DZIEKANA

1. Misja

Położenie geograficzne Politechniki Rzeszowskiej wyznacza szczególnie ważną rolę Wydziału Chemicznego w kształceniu kadry inżynierskiej i naukowej dla potrzeb regionu Polski południowo-wschodniej. W regionie tym przemysł chemiczny jest bardzo silnie rozwinięty. Funkcjonują tu zarówno duże zakłady przemysłu chemicznego, jak i wiele małych przedsiębiorstw. WCh przygotowuje specjalistów z zakresu technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz biotechnologii poprzez:

 • rzetelną edukację dającą gwarancję sprostania wymaganiom cywilizacyjnym,
 • kształcenie przygotowujące do efektywnego życia w szybko zmieniającym się świecie,
 • kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania praw człowieka,
 • przygotowanie do krytycznej oceny i właściwego wyboru informacji dostarczanych za pomocą nowoczesnych środków elektronicznych.

WCh stwarza warunki, by przygotować studentów do samodzielnego uczenia się i ciągłego poszukiwania nowej wiedzy. Cel ten zapewnia uczelniany system informatyczny i biblioteczny, gwarantujący studentom i pracownikom dostęp do światowych zasobów wiedzy.
Poprzez wykorzystanie potencjału naukowego pracowników Wydziału, istotnego znaczenia nabiera włączenie studentów w prace badawcze, przynoszące znaczące efekty dla otoczenia. Założenie to jest realizowane poprzez prace w ramach kół naukowych: „ESPRIT” i „INSERT” oraz włączanie studentów do prac badawczych realizowanych w ramach projektów prowadzonych na WCh. Efekty pracy naukowej studentów są m. in. corocznie publikowane przez Oficynę Wydawniczą PRz.

2. Cele strategiczne

2.1. W zakresie kształcenia

 • Ciągłe rozszerzanie oferty edukacyjnej Wydziału w odpowiedzi na potrzeby gospodarki regionu poprzez tworzenie nowych kierunków studiów i/lub nowych specjalności oraz realizację kierunków zamawianych.
 • Systematyczne podnoszenie poziomu kształcenia.
 • Wzmacnianie kadry dydaktycznej przez angażowanie w proces kształcenia osób o uznanym dorobku naukowym i praktycznym w zakresie prowadzonych przez Wydział kierunków i specjalności.
 • Prowadzenie kierunków studiów na WCh także w języku angielskim, ze znacznym udziałem studentów z zagranicy.
 • Prowadzenie samodzielnych studiów doktoranckich w zakresie wszystkich prowadzonych na WCh kierunków (technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa).
 • Wspomaganie kształcenia klasycznego kształceniem zdalnym (e-learning).
 • Rozszerzenie programu wymiany studentów na większość krajów Unii Europejskiej oraz kraje spoza Unii.

2.2. W zakresie nauki

 • Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria chemiczna i procesowa.
 • Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie biotechnologia.
 • Prowadzenie badań naukowych stosownie do potrzeb regionu i zgodnie z aktualnymi światowymi trendami badawczymi.
 • Rozwój kadry naukowo-badawczej przez współpracę z osobami o uznanym dorobku naukowym i praktycznym w zakresie prowadzonych badań.
 • Wzmocnienie udziału działalności praktycznej wyrażającej się przyznanymi patentami, wzorami użytkowymi i wdrożeniami itp. w ocenie dorobku naukowego nauczycieli akademickich.
 • Rozwijanie współpracy z regionalnymi zakładami przemysłowymi oraz usługowymi, reprezentującymi istotny potencjał przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i przetwórstwa tworzyw polimerowych, w zakresie ulepszania istniejących i opracowywania nowych technologii produkcyjnych.
 • Rozszerzanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi konsorcjami oraz sieciami naukowymi w celu pozyskiwania środków unijnych na naukę.

2.3. W zakresie współpracy międzynarodowej

 • Udział w międzynarodowych grupach badawczych powołanych do rozwiązywania problemów nauki i gospodarki w skali kraju i w skali europejskiej oraz światowej.
 • Zapewnienie takiej formuły programów nauczania, aby mogły one umożliwiać kontynuację studiów za granicą przy zachowaniu standardów krajowych kształcenia.
 • Nawiązywanie współpracy z organizacjami polonijnymi w celu pozyskiwania kandydatów na studia oraz organizowanie praktyk studenckich i staży naukowych nauczycieli akademickich za granicą.
 • Wymiana studentów i pracowników w ramach programu Erasmus +.

2.4. W zakresie zarządzania Wydziałem

 • Realizacja Uczelnianego SZJK w obszarze kształcenia, badań naukowych i administracji.
 • Zapewnienie samowystarczalności finansowej Wydziału przez racjonalizację zatrudnienia, podnoszenie jakości i poszerzanie zakresu badań, rozwój kadry naukowej, pozyskiwanie finansowania badań z krajowych i europejskich programów badawczych oraz poprzez współpracę z przemysłem.

2.5. W zakresie ”Życia studenckiego”

 • Realizacja zasady partnerstwa w relacjach nauczyciel akademicki - student.
 • Współuczestnictwo studentów w podejmowaniu decyzji o zmianach w procesie dydaktycznym.
 • Świadome uczestnictwo pracowników i studentów w realizacji systemu zapewniania jakości.

2.6. W zakresie infrastruktury Wydziału

 • Utworzenie środowiskowego, akredytowanego laboratorium chemicznego przystosowanego do świadczenia usług specjalistycznych dla przedsiębiorstw regionu i wykorzystania posiadanego potencjału badawczego oraz bazy aparaturowej.
 • Wzmocnienie potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału przez modernizację i rozbudowę infrastruktury naukowej i dydaktycznej.
 • Redukcja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Racjonalizacja wykorzystania, przechowywania i utylizacji chemikaliów.

2.7. W zakresie finansowania Wydziału

 • Zwiększenia efektywności pozyskiwania środków na badania w ramach konkursów na finansowanie projektów badawczych własnych, celowych, prac rozwojowych, ekspertyz oraz prac usługowych poprzez podnoszenie jakości badań i specjalizację naukową.
 • Wzmocnienie pozyskiwania środków w ramach konkursów wspólnotowych agend badawczych.
 • Wzmocnienie pozyskiwania środków przez organizację kursów dla nauczycieli chemii, studiów podyplomowych z zakresu technologii i inżynierii chemicznej, a także biotechnologii, udostępniania bazy laboratoryjnej do celów dydaktycznych dla szkół szczebla średniego w regionie.


3. Deklaracja Dziekana

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej jest jednym z ok. 30 ośrodków uniwersyteckich w Polsce, prowadzących kształcenie i badania naukowe w obszarze nauk chemicznych i technicznych, związanych z chemią, biochemią, inżynierią chemiczną i procesową, biotechnologią, technologią chemiczną i inżynierią materiałową niemetali. Wobec tak obszernej oferty edukacyjnej w naszym kraju na WCh spoczywa szczególna odpowiedzialność, by jakość absolwentów zasilających bogaty przemysł regionu była na najwyższym, możliwym poziomie.

W związku z powyższym Władze Wydziału zobowiązują się do:

 • zapewnienia studentom Wydziału dostępu do pełnej, wszechstronnej, nowoczesnej wiedzy w obrębie prowadzonych kierunków studiów, ukierunkowanej praktycznie i uwzględniającej specyfikę przemysłu reprezentowanego w regionie,
 • podnoszenie jakości usług dydaktycznych oferowanych przez Wydział poprzez doskonalenie oddziaływania student-nauczyciel oraz ciągły nadzór nad formą i jakością kształcenia,
 • osiąganie przez Wydział wysokiej pozycji w rankingu jednostek edukacyjnych w zakresie oferowanych kierunków studiów

Cele te będą realizowane poprzez:

 • analizę oczekiwań dotyczących przygotowania absolwentów, zgłaszanych zarówno ze strony studentów, jak i zainteresowanych podmiotów gospodarczych,
 • rozwój kadry naukowo-dydaktycznej,
 • doskonalenie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • utrzymywanie kontaktów z innymi ośrodkami edukacyjnymi i naukowymi w kraju i za granicą,
 • podejmowanie działań na rzecz harmonijnego rozwoju Wydziału.


Powyższa deklaracja władz Wydziału jest znana wszystkim nauczycielom akademickim i innym pracownikom zatrudnionym na WCh i jest spójna z polityką Uczelni na rzecz zapewniania jakości kształcenia.

Data wytworzenia informacji: 2019-03-26
Data publikacji: 2019-03-26 12:30:44
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Dziekanat WCh
Edyta Gąsior-Antos
Opublikowane przez: Edyta Gąsior-Antos
Statystyki: 599

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję