Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Strategia Wydziału

Wydział Elektrotechniki i Informatyki funkcjonujący od 1965 r. stanowi integralną część systemu edukacji oferowanego przez Politechnikę Rzeszowską im Ignacego Łukasiewicza. Kształci oraz podejmuje zadania naukowo-badawcze w dziedzinie nauk technicznych, w pięciu obszarach historycznie wywodzących się z elektrotechniki. Są to: elektrotechnika, informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka oraz energetyka. Kształcenie jest prowadzone zgodnie z obowiązującą w Polsce i Unii Europejskiej Strategią Bolońską, wytycznymi wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji a także kładziony jest nacisk na internacjonalizację procesu dydaktyki. Poprzez ścisłą współpracę z władzami regionalnymi i samorządem terytorialnym, przedstawicielami przemysłu z kraju i zagranicy oraz szkołami reprezentującymi niższe szczeble edukacji Wydział dokłada wszelkich starań, aby ciągle doskonalić programy kształcenia przygotowujące absolwentów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym oraz na arenie międzynarodowej. Nadto, realizowany przez Wydział proces edukacji zakłada wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa, tolerancji, odpowiedzialności i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków – prowadzona działalność jest realizowana w poczuciu odpowiedzialności za wysoką jakość procesu edukacyjnego i naukowo-badawczego. Wydział i jego pracownicy dokładają wszelkich starań, aby funkcjonowanie jednostki było kompatybilne z regionalnymi i krajowymi celami strategicznymi, jak również odpowiadało standardom międzynarodowym. Nieustannie podnoszona konkurencyjność wśród innych tego typu j ednostek działających w regionie i kraju powinna zagwarantować wizerunek jednostki nowoczesnej, otwartej i przyjaznej studentom oraz pracownikom, zaangażowanej w rozwój gospodarczy, ekonomiczny i technologiczny współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Bazą do tworzenia planów strategicznych Wydziału jest strategia rozwoju Politechniki Rzeszowskiej i stan obecny w zakresie nauki, kształcenia, zagadnień organizacyjnych, infrastruktury i finansów. Rozwój swój Wydział widzi w dwóch horyzontach czasowych, do 2016 roku oraz w latach 2016-20. W obszarze szeroko rozumianego rozwoju Wydziału planowane są następujące cele strategiczne:

 • zwiększenie kadry naukowej profesorskiej do 35 osób do roku 2016 i do 45 osób w roku 2020;
 • uzyskanie uprawnień doktoryzowania w dyscyplinie elektronika do 2018 roku;
 • uzyskanie uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie informatyka do 2020 roku;

W odniesieniu do dydaktyki Wydział powinien do roku 2016 uzyskać możliwość kształcenia na studiach II stopnia na wszystkich 5 prowadzonych kierunkach (elektrotechnika, informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka oraz energetyka) oraz możliwość prowadzenia do roku 2020 studiów III stopnia doktoranckich we wszystkich prowadzonych dyscyplinach naukowych. Strategicznym celem jest też internacjonalizacja studiów poprzez realizację szerokiej wymiany międzynarodowej, zapewnienie możliwości kształcenia w języku angielskim na możliwie jak największej liczbie prowadzonych kierunków, podnoszenie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania oraz zastosowanie rozwiązań systemowych. Planowane jest również uzależnienie awansu nauczycieli od stopnia ich zaangażowania w działalność badawczo-naukową, dydaktyczną i rozwój Wydziału. Aby pozyskać młodzież do kształcenia będzie kontynuowana współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach akcji „Kariera Inżyniera”. Podjęte będą działania na rzecz integracji środowisk akademickich wydziałów "elektrycznych" makroregionu karpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem politechnik w Koszycach i Lwowie - umożliwienie „studiowania bez barier” obywatelom Polski, Słowacji i Ukrainy na dowolnym wydziale „elektrycznym” tych uczelni. W związku z tym, planowane jest rozszerzenie akcji promującej WEiI na szkoły średnie Słowacji i Ukrainy, umożliwienie studiowani a na dowolnym semestrze (w ramach zgodności punktów ECTS) wraz z możliwością wykonywania pracy inżynierskiej lub magisterskiej przez Słowaków lub/i Ukraińców w Rzeszowie, a przez Polaków - na Słowacji bądź Ukrainie bez konieczności podpisywania umów w ramach programu Erasmus, a jedynie na podstawie akceptacji Rady zainteresowanego wydziału. Wydział przystąpi do programu nowoczesnego kształcenia na odległość w systemie e-learning (początkowo dla kierunku informatyka, w dalszej kolejności dla pozostałych kierunków). Rozszerzona zostanie oferty kształcenia w języku angielskim celem zwiększenia mobilności międzynarodowej studentów. Dostęp do kształcenia na poziomie studiów wyższych powinien być również bardziej powszechny poprzez wprowadzenie na wydziale trybu wieczorowego nauczania oraz zachęcanie do podjęcia studiów osób powyżej czterdziestego roku życia. W odniesieniu do szeroko rozumianego „życia studenckiego” Wydział przyjmuje generalną zasadę, że wszelkie przejawy działalności studentów w sferze: naukowej, kulturalnej, sportowej, organizacyjnej i społecznej są istotnym elementem procesu edukacyjnego realizowanego przez Wydział i umożliwiają stałe podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz efektywne osiągnięcie wymaganej sylwetki osobowo-zawodowej przez absolwenta. W odniesieniu do nauki będą rozwijane przede wszystkim obszary badawcze wykorzystujące znaczący potencjał nowoczesnej bazy aparaturowej pozyskanej w ramach Programów Operacyjnych, a także w ramach projektów celowych, współpracy z jednostkami gospodarczymi regionu i kraju oraz jednostkami nauk owymi za granicą. Do strategicznych obszarów badawczych Wydziału należy zaliczyć:

 • transport elektryczny i szumy w materiałach elektronicznych i optoelektronicznych -badania eksperymentalne i teoretyczne;
 • badania wyładowań piorunowych i ich oddziaływań na obiekty naziemne i statki powietrzne (jedyne tego typu prace w Polsce będą prowadzone na poligonie badawczym o pow. 5 ha i w laboratorium przeciwprzepięciowych badań awioniki we współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań Wyładowań Atmosferycznych należącym do Uniwersytetu Florydzkiego w Gainesville, USA);
 • kompatybilność elektromagnetyczna w odniesieniu do urządzeń elektrycznych oraz do struktur i systemów elektronicznych (kontynuacja prac badawczych w ramach programów unijnych);
 • technika radiowej identyfikacji obiektów RFID, realizowanej z jednostkami gospodarczymi i przemysłem, badania prowadzone na poziomie światowym (Włochy, Francja, Czechy);
 • technologia mikroelektroniczna wytwarzania nanostruktur w ramach projektów celowych we współpracy z instytucjami gospodarczymi i naukowymi polskimi i zagranicznymi (Niemcy);
 • rozwijanie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii;
 • jakość energii elektrycznej w odniesieniu do generacji odkształceń przez nieliniowe odbiorniki energii oraz kompensacji mocy biernej;
 • badania napędów wysokoobrotowych z silnikami bezszczotkowymi dla lotnictwa i sprzętu AGD w ramach projektów badawczych i współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi i gospodarczymi;
 • badania zjawisk cieplnych w maszynach elektrycznych i napędów pojazdów akumulatorowych;
 • projektowanie i zastosowania systemów informatycznych (m.in. systemy wizyjne i optymalizacyjne, sztuczna inteligencja, systemy przetwarzania danych i wspomagania decyzji w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych);
 • projektowanie i budowa systemów sterowania i nadzorowania w gospodarce i produkcji;
 • inżynieria mikroprocesorowa;
 • wysokoprzepustowe systemy i sieci komputerowe (systemy teleinformatyczne oraz rozwiązania konwergentne);
 • zastosowania termodynamiki nierównowagowej oraz koncepcji systemów złożonych w modelowaniu systemów i sieci komputerowych;
 • rozwój metod pomiaru i analizy sygnałów w zastosowaniach identyfikacji i diagnostyki;
 • przetworniki, systemy informacyjno-pomiarowe i diagnostyczne dla zastosowań w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska naturalnego;
 • ocena dokładności pomiarów, sprawdzanie oraz kalibracja narzędzi pomiarowych i inżynieria jakości.

Strategicznym celem Wydziału jest dalsze pozyskiwanie środków finansowych zwłaszcza w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w nowych i zmodernizowanych laboratoriach. Możliwe to będzie poprzez intensyfikację:

 • aktywności w zakresie pozyskiwania projektów na badania prowadzone przez nauczycieli akademickich w ramach konkursów organizowanych przez samorządowe, krajowe i wspólnotowe organizacje oraz w ramach współpracy z przemysłem w formie: badań celowych, prac rozwojowych, ekspertyz i transferu technologii;współpracy międzynarodowej w zakresie działalności;
 • naukowo-badawczej i wdrożeniowej, która powinna przekładać się na wzrost jakości badań;
 • pozyskiwania środków finansowych na rozwój Wydziału przez organizowanie kursów, studiów podyplomowych, szkoleń i innych form kształcenia ustawicznego w ramach inicjatywy własnej, działań zamawianych i wspólnotowych projektów rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.

Zwiększenie pozyskiwanych środków finansowych na realizację prac badawczo-rozwojowych będzie możliwe dzięki wzmocnieniu współpracy z przemysłem m.in. poprzez realizacje celów strategicznych utworzonej na Wydziale w 2013 r. Rady Gospodarczej składającej się z przedstawicieli biznesu oraz dzięki aktywnemu rozwojowi współpracy naukowo-badawczej z funkcjonującymi w regionie i kraju przedsiębiorstwami poprzez wspólne projekty celowe, budowę konsorcjów i prace wdrożeniowe. Strategia taka zakłada do roku 2016 rozwój infrastruktury Wydziału będzie zakładał nowoczesną i adaptację nowoczesnej bazy lokalowej w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na najwyższym poziomie z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego w programach unijnych. Poczynione będą także starania w kierunku zmiany wizerunku otoczenia siedziby Wydziału. Przyjęta strategia powinna zapewnić rozwój Wydziału w perspektywie przewidywanych w najbliższych latach uwarunkowań gospodarczo-społecznych w kraju i na arenie międzynarodowej.

Data wytworzenia informacji: 2019-03-15
Data publikacji: 2019-03-15 13:58:16
Data modyfikacji: 2019-03-18 08:23:41
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Dziekanat WEiI
Waldemar Pondel
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 1604
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję