Informacje nieudostępnione

Wersja archiwalna z dnia 26-02-2019 15:03:24
Przejdź do aktualnej wersji strony

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1330) (dalej Ustawa), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 13 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może mieć dowolną formę, jednak należy w nim precyzyjnie wskazać zakres informacji, których udostępnienia wnioskujący oczekuje, oraz określić formę udostępnienia i sposób przekazania tych informacji. Wzór wniosku do pobrania poniżej.

Zgodnie z art. 14 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Politechnika Rzeszowska, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Politechnika Rzeszowska powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Uczelnię w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Politechnika Rzeszowska może udzielić pisemnej odpowiedzi z wyjaśnieniem, że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Politechnika Rzeszowska nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej może zostać ograniczony, zgodnie z art. 5 ustawy, ze względu na:

 • przepisy o ochronie informacji niejawnych;
 • przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

Sposoby dostarczenia wniosku

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • pocztą tradycyjną na adres:

  Koordynator BIP
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  al. Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów
 • osobiście pod powyższym adresem &ndash w Kancelarii Politechniki Rzeszowskiej;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: koordynator.bip@prz.edu.pl;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres:
  /PolitechnikaRzeszowska/SkrytkaESP;
 • przesłać za pomocą formularza elektronicznego.

Opłaty

Zgodnie z art. 15 ustawy, Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej, w przypadku gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.

Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data publikacji: 2017-03-22 15:14:06
Data modyfikacji: 2019-02-26 15:03:24
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową
Anna Szczepek
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 14041
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 26-02-2019 15:03:24
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję