Wynik - Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

Wynik


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
 2. MIASTO: Rzeszów
 3. STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne
 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa, geodezja i transport
 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 10 listopada 2023
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 grudnia 2023
 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: grudzień 2023
 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 stycznia 2024
 10. RODZAJ UMOWY: na czas nieokreślony
 11. WYMIAR ETATU: pełny etat
 12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa--inzynierii-srodowiska-i-architektury
 13. SŁOWA KLUCZOWE: budownictwo, geotechnika, mechanika gruntów, fundamentowanie
 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): znajomość zagadnień i posiadanie dorobku naukowego w zakresie budownictwa, geotechniki, mechaniki gruntów i fundamentowania, analizy geozagrożeń i georyzyka, geodezji.

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcyjnej
 • posiadać stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport/inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • posiadać znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport - minimum 15 publikacji indeksowanych w bazach Scopus oraz Web Of Science,
 • być rozpoznawalni w międzynarodowym środowisku naukowym – minimum H indeks = 6 w bazach Scopus oraz Web Of Science,  
 • posiadać ukończony kurs pedagogiczny,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów związanych z geotechniką, mechaniką gruntów i fundamentowaniem, geodezją, statystyką.
 • wykazywać się doświadczeniem w zakresie komercjalizacji wyników badań (ekspertyzy, usługi badawcze itp.),
 • wykazywać się doświadczeniem związanym z udziałem w projektach naukowo-badawczych lub dydaktycznych
 • posiadać nienaganną opinię w środowisku naukowo-dydaktycznym
 • mile widziane dodatkowe umiejętności lub kompetencje związane z zakresem tematycznym przewidywanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac badawczych (studia podyplomowe, kursy, szkolenia).
 • wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie języka ojczystego
 • wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpis (kopia) dyplomu,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 11 grudnia 2023 r. (do godziny 14:00) w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2023-11-10
Data publikacji: 2023-11-10 08:32:49
Data modyfikacji: 2024-04-25 13:39:32
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Dziekanat WBIŚiA
Mariusz Szarek
Opublikowane przez: Urszula Urjasz-Tryba
Statystyki: 693
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję